CONFIDEN?IALITATE ?I SECURITATE

Termenii ?i condi?iile generale de vânzare se vor aplica tuturor vânz?rilor de bunuri ?i servicii de c?tre SC FLYKT SPORTS SRL, prin intermediul magazinului virtual www.flykt.ro c?tre CUMP?R?TOR.

Conform cerin?elor Legii nr. 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date, modificat? ?i completat?, ?i ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private în sectorul comunica?iilor electronice, SC FLYKT SPORTS SRL are obliga?ia:

De a administra în condi?ii de siguran?? ?i numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furniza?i despre dumneavoastr?, un membru al familiei dumneavoastr? ori o alt? persoan?.

Crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice.

Informarea despre promo?iile Flykt.ro sau despre orice alte promo?ii sau activit??i desf??urate de Flykt.ro prin orice mijloace de comunicare (po?t?, e-mail, telefon, SMS, etc.)

Ca datele personale sa nu fie difuzate c?tre ter?i, ele putând fi transmise doar autorit??ilor în drept cu scopul verific?rii tranzac?iilor commerciale sau altor autorit??i în drept pentru efectuarea oric?ror verific?ri, dac? acest lucru va fi sollicitat în conformitate cu legile în vigoare.

S? certifice faptul c? va respecta drepturile conferite de Legea nr.365/2002 privind comer?ul electronic, precum ?i a Ordonantei nr. 130/2000 privind protec?ia consumatorilor.

Pentru informare ?i suport ne pute?i contacta la adresa office@flykt.ro